Categories

 

TT

QUY CÁCH SẢN PHẨM (SIZE)

(Dày x Rộng x Dài)

01

Tấm nam châm giấy mỏng (khổ A4)

0.15 x 210 x 297mm (khổ A4)

02

Tấm nam châm dẻo phủ nhựa PVC: 0.75 x 100 x 300mm

03

Tấm nam châm dẻo phủ nhựa PVC 0.75 x 210 x 297mm (khổ A4)

04

Tấm nam châm (khổ A4) chiều dày: 0.5mm; 0.75mm; 1mm; 2mm; 3mm…

05

Tấm nam châm dẻo phủ keo dán  0.75 x 210 x 297mm (khổ A4)

06

Tấm nam châm dẻo

4 x 40 x 200mm

07

Tấm nam châm dẻo

4 x 8 x 400mm

08

Tấm nam châm dẻo

3 x 210 x 300mm

09

Tấm nam châm

2 x 40 x 200mm

10

Tấm nam châm dẻo

0.5 x 620 x 500mm

11

Cuộn nam châm dẻo

( 0.5mm x 620mm x 10m/cuộn; 15m/cuộn)

12

Cuộn nam châm dẻo

( 0.75mm x 620mm x 10m/cuộn; 15m/cuộn)

13

Cuộn nam châm dẻo

 (1mm x 620mm x 5m/cuộn; 10m/cuộn; 15m/cuộn)

14

Cuộn nam châm dẻo

 (2mm x 620mm x 7.5m/cuộn; 10m/cuộn )

15

Cuộn nam châm dây

 (1.4mm x 12mm x 30m/cuộn; 50m/cuộn; 100m/cuộn )

16

Cuộn nam châm dẻo phủ keo 2 mặt 0.75mm x 620mm x 7,5M/cuộn; 15M/cuôn

17

Cuộn nam châm dẻo phủ nhựa PVC trắng  0.5mm x 620mm x 10M/cuộn; 15M/cuộn

18

Cuộn nam châm dẻo phủ nhựa PVC trắng  0.75mm x 620mm x 10M/cuộn; 15M/cuộn